Welkom op de website van het Steunpunt Passend Onderwijs West (SPO West)Het steunpunt is een organisatie ten behoeve van de extra ondersteuning op de basisscholen van AWBR, STWT, SNIS-IBS El Amien en basisschool Veerkracht en is in 2014 opgericht, gelijktijdig met het in werking treden van de wet passend onderwijs. Binnen SPO West werken de besturen samen om de extra ondersteuning voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte vorm en inhoud te geven. De extra ondersteuning bestaat uit het geven van advies aan en het uitzetten van individuele arrangementen op de scholen van de hierboven genoemde besturen.

Ons doel

Het doel van het in leven roepen van het steunpunt is om met de inzet van de extra ondersteuning in samenwerking met de betrokken basisscholen zoveel mogelijk leerlingen in de eigen school en in de eigen buurt onderwijs te laten volgen. SPO West werkt met een eigen team van experts en heeft in de afgelopen jaren een uitgebreid netwerk opgebouwd met externe partners voor aanvullende expertise. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met het samenwerkingsverband Amsterdam/Diemen.

Contactpersonen

Het steunpunt bestaat, naast een leidinggevende, uit twee coördinatoren en een team begeleiders passend onderwijs (BPO-ers). De coördinatie van het steunpunt is in handen van Judith Mooij en Ellen Posthumus. Zij zijn het aanspreekpunt voor de verschillende scholen en externe partners. Onze nieuwsbrief “Flits” wordt verspreid onder alle interne begeleiders van de aangesloten schoolbesturen. Hierin leest u over onze activiteiten en actuele ontwikkelingen binnen SPO West.

Over SPO West

Van basisscholen wordt verwacht dat zij passend onderwijs verzorgen voor hun leerlingen. Leerkrachten, directies en besturen hebben in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd om het passend onderwijs vorm te geven binnen hun school. Soms blijken deze inspanningen niet voldoende en heeft een leerling meer nodig dan binnen de basisondersteuning van de school kan worden gegeven.
Wanneer sprake is van handelingsverlegenheid of een school mist specifieke expertise die nodig is om een leerling verder op weg te helpen, bestaat voor de scholen aangesloten bij de eerder genoemde besturen de mogelijkheid om SPO West in te schakelen. De extra ondersteuning die SPO West kan bieden is er op gericht om zo veel mogelijk leerlingen goed onderwijs te bieden op de reguliere basisschool.

De extra ondersteuning van SPO West is tweeledig. Enerzijds kunnen interne begeleiders (of directies) advies vragen over een bepaalde casus. Anderzijds en soms voortkomend uit een adviesvraag kan een arrangement worden aangevraagd.

 • Adviesvraag

  Voor korte vragen kan zowel telefonisch als via de mail contact worden opgenomen met de coördinatoren van het steunpunt. Voor uitgebreidere vragen zoals trajectadvisering, waarbij de intern begeleider een vraag heeft over het effect van de basisondersteuning en de stappen die vervolgens gezet kunnen worden, kan de adviesvraag gesteld worden via Kindkans. Hoe dat gedaan kan worden, staat beschreven in de handleiding die als bijlage aan de startpagina in Kindkans hangt onder het kopje ‘Nieuws vanuit het samenwerkingsverband’/SPO West.

 • Arrangement extra ondersteuning
  Als een school, in overeenstemming met ouders, extra ondersteuning wil aanvragen voor een leerling bij wie sprake is van complexe leer- en/of sociaal-emotionele problematiek, kan dit gedaan worden bij SPO West in de vorm van een arrangement. De hulpvraag voor een arrangement wordt door de school geformuleerd in Kindkans. Daarnaast wordt een ontwikkelingsperspectief, aangevuld met relevante documenten zoals handelingsplannen, onderzoeksverslagen, gespreksverslagen met ouders en de mening van de leerling zelf over zijn ondersteuningsbehoefte, toegevoegd aan het aangemaakte dossier van de betreffende leerling. Het geheel wordt via Kindkans doorgestuurd naar het steunpunt en op volledigheid beoordeeld. In de eerder genoemde handleiding wordt een beschrijving gegeven voor het in orde maken van de aanvraag voor extra ondersteuning via een arrangement.

  Zodra de aanvraag is aangeleverd en beoordeeld, is het streven om deze zo snel mogelijk (binnen 2 weken) in behandeling te nemen. Eén van de coördinatoren of een begeleider passend onderwijs (BPO-er) neemt contact op met de school voor een afstemming met de ib-er en de leerkracht van de betreffende leerling.

  Wanneer na contact met een van de coördinatoren of na een afstemmingsgesprek blijkt dat de ondersteuningsbehoeften van de leerling en de leerkracht/school onvoldoende helder zijn geworden, kan besloten worden tot een afstemmingstraject. In dat traject wordt door middel van observaties en gesprekken met alle betrokkenen, gekomen tot de kern van de hulpvraag, waardoor er beter kan worden aangesloten bij de ondersteuningsbehoefte(n) van de leerling en op wat er nodig is voor de leerkracht/school.

Aanwezige expertise

Voor SPO West werkt een team van experts op het gebied van passend onderwijs. Zij kunnen ingezet worden om de leerkracht en de school verder te helpen in hun begeleiding van een leerling met specifieke onderwijsbehoeften. De bij het steunpunt aanwezige expertise bestaat uit specialistische kennis van ontwikkelingsstoornissen op het gebied van leren en gedrag, chronische ziekte, fysieke of zintuigelijke beperkingen. In een aantal gevallen wordt specialistische hulp ingekocht bij externe partners. We maken daarnaast regelmatig gebruik van de expertise die bij het samenwerkingsverband is ondergebracht:

 • • Het Autisme Steunpunt Amsterdam Diemen
 • • Expertgroep medische- of revalidatiehulpvragen

Begeleiding leerling

• sociaal-emotionele ontwikkeling
• faalangst
• ongewenst gedrag
• werkhouding en concentratie
• leren leren
• versterken executieve functies
• kindercoaching
• complexe kinderpsychiatrische problematiek
• licht verstandelijke beperking (LVB)
• zeer moeilijk lerend (ZML)
• spraak-taalontwikkeling en taalontwikkelingsstoornis (TOS)
• autisme spectrum stoornis (ASS)
• psycho-educatie
• het jonge kind

Begeleiding leerkracht

• handelingsgericht werken en observeren
• coaching
• co-teaching
• klassenmanagement
• OPP leren/gedrag: leerlijnen op niveau