Basisondersteuning

Wat is basisondersteuning?

Basisondersteuning is het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van preventieve en licht curatieve interventies die:

 • Binnen de onderwijsstructuur van de school,
 • onder regie en verantwoordelijkheid van de school,
 • waar nodig met de inzet van expertise van andere scholen en ketenpartners zoals SPO West,
 • zonder specifieke arrangementen en/of ontwikkelingsperspectief
 • planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau worden uitgevoerd.

In het ondersteuningsprofiel van iedere school is aangegeven hoe de school hier invulling aan geeft.

De school is verantwoordelijk voor de basisondersteuning. Hiervoor is een budget  per leerling beschikbaar.

Hieronder vindt u voorbeelden van ondersteuning die SPO West kan bieden voor het versterken van de basisondersteuning van uw school.

 • Het begeleiden van de leerkracht bij het opstellen en uitvoeren van een groepsplan, individueel handelingsplan, ontwikkelingsperspectieven en groeidocumenten.
 • Begeleiding van leerling(-en) met specifieke onderwijsbehoeften op alle gebieden (sociaal- emotionele ontwikkeling, didactische ontwikkeling, taak-/werkhouding, aandacht enz.).
 • Handelingsgerichte observaties/-diagnostiek van een leerling om de onderwijsbehoefte vast te stellen met daaraan gekoppeld handelingsadviezen.
 • Organiseren en/of uitvoeren van een studiedag/leerbijeenkomst met het team of een deel van het team mbt passend onderwijs.
 • Leerkrachtcoaching: Beeldcoaching (SVIB), Beeldcoaching met didactisch coachen (het stellen van leergerichte vragen en het geven van feedback om het leren te bevorderen) of Coaching d.m.v. observaties of kijkwijzers. Coachen van de leerkracht kan ook gericht zijn op de aanpak van een leerling/leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
 • Adviseren in een ondersteuningsteam (ZBO).